Regulamin


Serwis UI Ozga Daniel, (zwany dalej serwisem) jest własnością firmy UI Ozga Daniel z siedzibą w Szczecinie (zachodniopomorskie), numer NIP 8513112369, numer regon 321548979 (zwany dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu i podlega prawu polskiemu.

Regulaminy usług

Poniższe regulaminy poszczególnych usług świadczonych w serwisie stanowią integralną część niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, wyraża też tym samym akceptację treści wskazanych w poniższych regulaminach.

Dane gromadzone w serwisie

Wszystkie dane wyświetlane i gromadzone w serwisie, wyłączając dane osobowe, stanowią własność właściciela serwisu. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby dane te nie weszły w posiadanie podmiotów trzecich.

Reklamacje

Reklamacje użytkowników będą rozpatrywane przez właściciela w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Zmiany regulaminu

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub jego części, jak też pozostałych regulaminów obowiązujących w serwisie, w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani w momencie zalogowania się do serwisu bądź też wykonania czynności wymagającej akceptacji nowego regulaminu. Brak akceptacji zmian w regulaminie ze strony użytkownika skutkuje rozwiązaniem umowy.

Sprawy sporne

W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2008 roku, z późniejszymi zmianami z dnia 1 stycznia 2019 roku.

Skontaktuj się

Masz wątpliwości lub pytania? Zadaj je nam!


2017 - 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Ozga Daniel - Usługi informatyczne